Vi gir tjenester som du selv ville hatt.

Vi har hovedkontor på Harestua og avdelingene/boligene våre ligger i Viken, Innlandet, Vestland og Oslo. Troms og Finnmark fylke er i etableringsfasen. Tiltakene våre er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven. Vi har også tiltak som er hjemlet i Barnevernsloven, men målgruppen i disse tiltakene er ungdommer som også har behov innenfor helse og omsorg. 

Team Olivia Bohab gir tjenester til mennesker med komplekse bistandsbehov, slik at de kan leve et trygt, aktivt, utviklende og uavhengig liv. Vårt faglige arbeid skal være preget av høy etisk og faglig kompetanse,med stor vekt på brukermedvirkning. Hos oss finner du trygge voksne miljøterapeuter og miljøarbeidere. 

Team Olivia BoHab benytter seg av anerkjente metoder, som baserer seg på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Med gode boligløsninger og et svært kompetente miljø, legger vi til rette for et aktivt og meningsfullt liv med stor vekt på individuelt tilpassede tiltak. 

Vi er der for deg enten du er tjenestemottaker hos oss, i nettverket eller vergen til den enkelte. Om du jobber som medarbeider eller er vår oppdragsgiver, skal alltid vårt fokus være at vi gir tjenester som du selv ville hatt.

Virksomhetsområder

Nyheter